Terrell, Mary Church (1863-1954) Also known as: Kirk, Euphemia