Iris, Scharmel (1889-1967) Also known as: Scaramella, Frederico