Gorky, Maxim (1868-1936) Also known as: Peshkov, Alexei Maximovich