Thomas, William Isaac (1863-1947) Also known as: W. I. Thomas